Juridische informatie

1. Presentatie van de site.

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website rimbaud.nl geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht:

Eigenaar:

Rimbaud

893 027 706 00017

44 rue françois coillard, 18000, Bourges

Schepper:

Rimbaud

Verantwoordelijk voor de publicatie:

Rimbaud – contact@rimbaud.nl

De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Webmaster : Rimbaud – contact@rimbaud.nl

Gastheer: OVH SAS : 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van het terrein en de voorgestelde diensten.

Het gebruik van de website rimbaud.nl impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de site rimbaud.nl worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. rimbaud.nl kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud en zal trachten de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van de interventie.

De website rimbaud.nl wordt regelmatig bijgewerkt door rimbaud.nl. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij worden niettemin opgelegd aan de gebruiker die wordt verzocht er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website rimbaud.nl is het verstrekken van informatie over alle activiteiten van het bedrijf.

rimbaud.nl spant zich in om informatie op de website rimbaud.nl zo accuraat mogelijk aan te bieden. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze van haarzelf afkomstig zijn of van derden die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website rimbaud.nl wordt uitsluitend ter informatie gegeven en is aan wijzigingen onderhevig. Bovendien is de informatie op de website rimbaud.nl niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert de publicatie ervan.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

rimbaud.nl is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle op de site toegankelijke elementen, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: rimbaud.nl.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

rimbaud.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site rimbaud.nl, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

rimbaud.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website rimbaud.nl.

De gebruikers hebben de beschikking over interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone). rimbaud.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze zone geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt rimbaud.nl zich tevens het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende of lasterlijke aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij gebruik van de site rimbaud.nl kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site rimbaud.nl, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocoladres (IP-adres) van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt rimbaud.nl alleen persoonlijke informatie over de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die door de website rimbaud.nl worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site rimbaud.nl wordt dan geïnformeerd of hij/zij deze informatie al dan niet moet verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen alle hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website rimbaud.nl wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de overname van de overname van rimbaud.nl en haar rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site rimbaud.nl.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De website rimbaud.nl bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van rimbaud.nl zijn opgezet. Rimbaud.nl heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites op deze manier te controleren en kan hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Het surfen op de website rimbaud.nl kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad gereedschap (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met Ok.

Onder Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Haal het vinkje weg om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een radertje) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Privacy” op “Inhoudsinstellingen”. In de sectie “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Privacy” op voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website rimbaud.nl is onderworpen aan het Franse recht. Uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Parijs zijn bevoegd.

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “gegevens die, in welke vorm dan ook, al dan niet rechtstreeks de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Gratis levering in heel Nederland

Op alle bestellingen

Gemakkelijk 14 dagen retour

14 dagen geld-terug-garantie

Beveiligde betaling

PayPal / MasterCard / Visa / iDEAL